ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆNĐiều khoản chung1. Giới thiệu1.1 Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này. Bằng việc sử dụng dịch vụ (như định nghĩa), Quý khách hàng đồng ý rằng đã đọc và hiểu các điều khoản được áp dụng cho Quý khách trong Điều khoản sử dụng này. Các điều khoản sử dụng này và chính sách của Công ty Cổ phần Cloud Food System (như định nghĩa) tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“thỏa thuận”) giữa Khách hàng và Công ty Cổ phần Cloud Food System (như được định nghĩa). Thỏa thuận này áp dụng cho mục đích sử dụng dịch vụ của Quý khách (như được định nghĩa) được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Cloud Food System. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng, vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ.1.2. Công ty Cổ phần Cloud Food System có thể sửa đổi các điều khoản trong Bản Thỏa Thuận bất cứ lúc nào. Thay đổi đó sẽ có hiệu lực khi chúng được đăng trên Deliany | Đặt Đồ Ăn Online hoặc trên ứng dụng. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra các điều khoản sử dụng thường xuyên. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có bất kỳ sửa đổi, dù có hoặc không có sự kiểm tra bởi bạn, sẽ cấu thành sự thỏa thuận của bạn được ràng buộc bởi những thay đổi đó.1.3. Công ty Cổ phần Cloud Food System là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm thực phẩm - đồ uống, được bán trên nền tảng đặt hàng trực tuyến online kết hợp giao hàng tại Việt Nam.2. Định nghĩaTrong các điều khoản sử dụng, các thuật ngữ sử dụng được định nghĩa như sau:2.1. “Chính sách Công ty Cổ phần Cloud Food System” có nghĩa là tất cả các hình thức, chính sách, thông báo, hướng dẫn, câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc các thỏa thuận được cung cấp hoặc nhập vào của bạn theo thời gian;2.2. “Nền tảng” có nghĩa là nền tảng công nghệ, cổng thông tin hoặc trang web có liên quan Công ty Cổ phần Cloud Food System khi được sử dụng;2.3. “Ứng dụng” có nghĩa là (các) ứng dụng di động liên quan có sẵn để tải xuống bởi Công ty Cổ phần Cloud Food System (hoặc bên cấp phép của hãng) dành cho người dùng và bên cung cấp thứ 3 tương ứng;2.4. “Dữ liệu cá nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc từ đó nhận dạng được bạn. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn tên, quốc tịch, số điện thoại, ngân hàng và chi tiết thẻ tín dụng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin về xe và bảo hiểm;2.5. “Chính sách bảo mật” có nghĩa là chính sách bảo mật của chúng tôi có thể truy cập tại Deliany | Đặt Đồ Ăn Online được sửa đổi theo thời gian;2.6. “Dịch vụ” có nghĩa là liên kết Người dùng với Bên cung cấp bên thứ ba hoặc Người dùng khác thông qua ứng dụng, nền tảng và/ hoặc phần mềm;2.7. “Phần mềm” có nghĩa là bất kỳ phần mềm nào liên kết với nền tảng được cung cấp sẵn để tải xuống và cài đặt bởi Công ty Cổ phần Cloud Food System;2.8. “Bên cung cấp thứ ba” có nghĩa là các bên thứ ba độc lập cung cấp giải pháp cho người dùng thông qua dịch vụ, bao gồm tất cả các thương gia bên thứ ba;2.9. “Người dùng” có nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Ứng dụng, Nền tảng và/ hoặc Phần mềm để tìm kiếm và thu thập giải pháp;3. Đại diện, Bảo đảm và Cam kết:3.1. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đại diện, bảo đảm/ cam kết rằng: 3.1.1. Bạn có khả năng pháp lý để ký kết Thỏa thuận và bạn ít nhất mười tám (18) tuổi. Bạn không được ký kết vào Thỏa thuận nếu bạn dưới mười tám (18) tuổi;3.1.2. Tất cả các thông tin mà bạn cung cấp là đúng và chính xác;3.1.3. Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng dụng, Nền tảng và Dịch vụ cho mục đích và dự định hợp pháp;3.1.4. Bạn sẽ giữ mật khẩu tài khoản của bạn hoặc bất kỳ nhận dạng mà chúng tôi cung cấp cho phép truy cập vào các dịch vụ an toàn và bảo mật;3.1.5. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về việc tài khoản của bạn bị xâm nhập hoặc bất kỳ vi phạm nào khác về bảo mật;3.1.6. Bạn sẽ không cố gắng khai thác thương mại bất kỳ phần nào của Ứng dụng mà không có sự cho phép của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi bất kỳ nội dung của Nền tảng theo bất kỳ cách nào, hoặc sao chép, tái sản xuất, hiển thị công khai, phân phối hoặc sử dụng hoặc giao tiếp chúng cho bất kỳ nơi công cộng hay mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý của chúng tôi;3.1.7. Bạn sẽ không cố gắng làm gián đoạn hoặc làm hại Dịch vụ, Ứng dụng và/ hoặc Phần mềm bằng bất kỳ cách nào;3.1.8. Bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính của bạn hoặc tình trạng người dùng, và bạn không thể chỉ định hoặc chuyển giao tài khoản người dùng của bạn cho bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác;3.1.9. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng nhận dạng hoặc tài liệu nào khác, giấy đăng ký, giấy phép hoặc phê duyệt mà chúng tôi có thể đề nghị hoặc yêu cầu hợp lý;3.1.10. Bạn sẽ không sử dụng Nền tảng để gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc cho mục đích gian lận;3.1.11. Bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng và/ hoặc Phần mềm để gây phiền toái hoặc hành xử một cách không phù hợp hoặc có thái độ không tôn trọng đối với Công ty Cổ phần Cloud Food System hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;3.1.12. Khi sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho bạn và/ hoặc mục đích sử dụng dịch vụ của bạn;3.1.13. Bạn sẽ không sao chép, hoặc phân phối Phần mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cloud Food System;3.1.14. Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác, mới nhất và đầy đủ theo yêu cầu cho Dịch vụ và thực hiện các trách nhiệm để duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo tính chính xác, mới nhất và đầy đủ tại mọi thời điểm trong thời hạn của Bản Thỏa Thuận. Bạn đồng ý rằng Công ty Cổ phần Cloud Food System có thể dựa vào thông tin của bạn vì tính chính xác, cập nhật và đầy đủ. Bạn thừa nhận rằng nếu thông tin của bạn không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ trong bất kỳ phương diện nào, Công ty Cổ phần Cloud Food System có quyền nhưng không có nghĩa vụ chấm dứt Thỏa thuận này và quyền sử dụng dịch vụ của Quý khách bất kỳ lúc nào dù có hoặc không có thông báo;3.1.15. Bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu mà bạn được phép sử dụng;3.1.16. Bạn đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở nỗ lực hợp lý;3.1.17. Bạn đồng ý rằng mục đích sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật của Công ty Cổ phần Cloud Food System;3.1.18. Bạn đồng ý hỗ trợ Công ty Cổ phần Cloud Food System với bất kỳ điều tra nội bộ hoặc bên ngoài khi được yêu cầu bởi Công ty Cổ phần Cloud Food System bằng cách tuân thủ bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành tại thời điểm đó;3.1.19. Quý khách đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với tất cả các tổn thất hoặc thiệt hại của chính mình, Công ty Cổ phần Cloud Food System hoặc bất kỳ bên nào khác nếu vi phạm thỏa thuận này;3.1.20. Bạn sẽ không sử dụng các thiết bị sửa đổi hoặc các mục đích với ý định trốn tránh hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hoạt động nào nhằm lừa gạt Công ty Cổ phần Cloud Food System hoặc phá vỡ các chức năng tự nhiên của Nền tảng;3.1.21. Bạn cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của người dùng Công ty Cổ phần Cloud Food System và các địa chỉ liên lạc khác trong danh bạ điện thoại di động của bạn một cách thường xuyên. Bạn xác nhận rằng bạn được ủy quyền để cung cấp cho chúng tôi những con số đó để nâng cao mục đích sử dụng dịch vụ của bạn.3.2. Nếu bạn là một người dùng, bạn tiếp tục đại diện, bảo đảm/ cam kết rằng:3.2.1. Mục đích sử dụng dịch vụ của bạn là dành riêng cho bạn, cho sử dụng cá nhân, hoặc, trong trường hợp được phép, cho mục đích sử dụng của một người khác ít nhất mười tám (18) tuổi (“Trẻ em đi 1 mình”), trong đó bạn phải chịu trách nhiệm chính cho cá nhân đó;3.2.2. Bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng, Nền tảng và/ hoặc Phần mềm để gây phiền toái, quấy nhiễu, bất tiện hoặc đặt đơn hàng giả;3.2.3. Bạn được khuyến khích không liên lạc với bên cung cấp thứ ba vì các mục đích nào khác ngoài Dịch vụ;3.2.4. Khi sử dụng, bạn sẽ không tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hay gián tiếp, bất kỳ bộ sưu tập, biên soạn hoặc thư mục khác từ bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên ứng dụng hoặc nền tảng ngoại trừ việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn;3.2.5. Khi sử dụng, bạn sẽ không sao chép bất kỳ nội dung nào được hiển thị thông qua Ứng dụng hoặc Nền tảng, bao gồm bất kỳ nội dung và đánh giá sản phẩm của các bên thứ ba nào, cho mục đích tái bản theo bất kỳ định dạng hoặc phương tiện nào;3.2.6. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chỉ có một (1) tài khoản có thể được đăng ký cho một thiết bị;3.2.7. Bạn đồng ý rằng Công ty Cổ phần Cloud Food System có thể, dựa trên quyết định đơn phương, cho rằng một tài khoản không hoạt động khi không có giao dịch được thực hiện bởi bạn trên tài khoản người dùng của bạn trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng kể từ ngày giao dịch cuối cùng và hủy kích hoạt hoặc hạn chế sự truy cập vào tài khoản đó.4. Khả năng tương thíchCác mô hình hoặc phiên bản khác nhau của bộ định tuyến, trình duyệt và thiết bị có thể có phần mềm hoặc cài đặt không tương thích với Ứng dụng, Nền tảng và Phần mềm. Trong lúc chúng tôi liên tục phát triển Ứng dụng, Nền tảng và Phần mềm không ngừng nhằm hỗ trợ tất cả các thiết bị và mô hình được sử dụng trên thị trường và tất cả các trình duyệt mà Ứng dụng, Nền tảng và Phần mềm có thể được truy cập được, chúng tôi không đảm bảo tính tương thích của Ứng dụng, Nền tảng và Phần mềm cho thiết bị cụ thể hay các phần cứng khác.5. Cấp phép và Hạn chế5.1. Công ty Cổ phần Cloud Food System và người cấp phép, nếu có thể, sẽ cho bạn một giấy phép thu hồi, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, giới hạn sử dụng và truy cập Ứng dụng và/ hoặc Phần mềm để sử dụng Dịch vụ, tuan theo các điều khoản và điều kiện của Bản thỏa thuận này. Tất cả các quyền không được cấp một cách rõ ràng cho bạn sẽ được giữ kín bởi Công ty Cổ phần Cloud Food System và người cấp phép.5.2. Bạn không được:5.2.1. Cấp phép, cấp phép lại, bán, chuyển nhượng, giao, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba ứng dụng và/ hoặc phần mềm trong bất kỳ cách nào;5.2.2. Sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên Ứng dụng và/ hoặc Phần mềm;5.2.3. “Nhân bản” Ứng dụng và/ hoặc Phần mềm trên bất kỳ máy chủ nào khác biệt hoặc thiết bị không dây hoặc dựa trên internet;5.2.4. Trừ trường hợp hạn chế đó bị cấm theo luật hiện hành, tháo rời, dịch ngược, thiết kế đối chiếu, giải mã hoặc cố gắng lấy và viết mã hoặc trích xuất phần mềm từ Ứng dụng này hoặc bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Ứng dụng;5.2.5. Sử dụng bất kỳ chương trình hoặc tập lệnh thủ công hoặc tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở trình thu thập dữ liệu web, robot web, kiến web, trình chỉ mục web, bot, vi rút hoặc sâu hoặc bất kỳ chương trình nào có thể thực hiện nhiều yêu cầu máy chủ mỗi giây, (a) gánh nặng quá mức hoặc cản trở hoạt động và/ hoặc hiệu suất của Ứng dụng; (b) tiến hành các hoạt động khai thác hoặc thu thập dữ liệu, hoặc (c) theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Ứng dụng hoặc nội dung của Ứng dụng;5.2.6. Đăng, phân phối hoặc tái sản xuất theo bất kỳ cách nào bất kỳ tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền khác mà không có sự đồng ý trước của chủ sỡ hữu các quyền sở hữu đó;5.2.7. Xóa mọi thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác có trên Ứng dụng hoặc Nền tảng; hoặc là5.2.8. Sử dụng Úng dụng để: (a) gửi thư rác hoặc các tin nhắn trùng lặp hoặc không được yêu cầu; (b) gửi hoặc lưu trữ tài liệu vi phạm, tục tĩu, đe dọa, bôi nhọ hoặc nói cách khác là bất hợp pháp hoặc có nội dung độc hại, bao gồm nhưng không giới hạn ở tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; (c) gửi tài liệu có chứa vi rút phần mềm, sâu, trojan hoặc mã máy tính có hại khác, tệp, tập lệnh, tác nhân hoặc chương trình; (d) can thiệp hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Ứng dụng hoặc dữ liệu có trong đó; (e) cố gắng truy cập trái phép vào Ứng dụng hoặc Phần mềm, hệ thống hoặc mạng liên quan của nó; (f) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác là xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; hoặc (g) tham gia vào bất kỳ hành vi nào có thể gây tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi hoặc mức độ không thể chối cãi được.6. Điều khoản thanh toán cho người dùng:6.1. Người dùng được yêu cầu thanh toán đầy đủ Phí sử dụng cho tất cả các dịch vụ được cung cấp trong Ứng dụng theo phương thức đã chọn tại thời điểm đặt hàng, có thể là tiền mặt hoặc một trong các phương thức thanh toán tự động có sẵn cho bạn trên Ứng dụng. Bất kỳ khoản thanh toán nào theo lựa chọn đó đều không được hoàn lại và không thể hủy ngang.6.2. Thanh toán tự động có thể được thực hiện bằng thẻ tín dụng và/ hoặc thẻ ghi nợ, bởi Công ty Cổ phần Cloud Food System, Ví điện tử thay thế hoặc nếu có sẵn bằng các phương thức khác như được cung cấp trong Ứng dụng. Các điều khoản của các khoản thanh toán không dùng tiền mặt này do bạn thực hiện thông qua Ứng dụng sẽ được điều chỉnh bởi Điều khoản sử dụng của Công ty Cổ phần Cloud Food System, có thể truy cập qua Deliany | Đặt Đồ Ăn Online7. Khiếu nại:Mọi khiếu nại giữa Nhà cung cấp bên thứ ba và Người dùng phải được trao đổi trực tiếp với nhau.8. Quyền sở hữu trí tuệ:Công ty Cổ phần Cloud Food System và các nhà cấp phép có liên quan, nếu có, sẽ sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, đối với Phần mềm và/ hoặc Ứng dụng và theo phần mở rộng, Dịch vụ và mọi đề xuất, ý tưởng, yêu cầu nâng cao, phản hồi, khuyến nghị hoặc thông tin khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác cung cấp liên quan đến Dịch vụ. Điều khoản Sử dụng không cấu thành một thỏa thuận mua bán và không chuyển tải cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào trong hoặc liên quan đến Dịch vụ, Phần mềm và/ hoặc Ứng dụng, hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cloud Food System và/ hoặc người cấp phép của nó. Tên của Công ty Cổ phần Cloud Food System, biểu tượng của Công ty Cổ phần Cloud Food System, Dịch vụ, Phần mềm và/ hoặc Ứng dụng và biểu tượng của các nhà cung cấp dịch vụ vận tải bên thứ ba và tên sản phẩm được liên kết với Phần mềm và/ hoặc Ứng dụng là nhãn hiệu của Công ty Cổ phần Cloud Food System hoặc các bên thứ ba, và không có quyền hoặc giấy phép nào được cấp để sử dụng chúng. Để tránh nghi ngờ, thuật ngữ Phần mềm và Ứng dụng ở đây sẽ bao gồm toàn bộ thành phần, quy trình và thiết kế tương ứng của nó.9. Thuế:Bạn đồng ý rằng Thỏa thuận này phải chịu tất cả các loại thuế, nghĩa vụ, phí, lệ phí và/ hoặc chi phí theo luật định hiện hành, tuy nhiên, tùy từng thời điểm, có thể áp dụng. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành và thực hiện tất cả các bước cần thiết để kích hoạt, hỗ trợ và/ hoặc bảo vệ Công ty Cổ phần Cloud Food System yêu cầu hoặc xác minh bất kỳ khoản tín dụng thuế đầu vào nào, trích lập, giảm giá hoặc hoàn trả đối với bất kỳ khoản thuế nào đã nộp hoặc phải nộp trong kết nối với Dịch vụ.10. Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ dữ liệu cá nhân:10.1. Công ty Cổ phần Cloud Food System thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật Thông tin của Công ty. Chính sách Bảo mật áp dụng cho tất cả các Dịch vụ của Công ty Cổ phần Cloud Food System và các điều khoản của nó được tạo thành một phần của Thỏa thuận này bằng cách tham chiếu.10.2. Nếu có thể, bạn đồng ý và chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cloud Food System, các công ty con và bất kỳ công ty liên kết nào của nó thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân như được mô tả thêm trong Chính sách Bảo mật Thông tin của chúng tôi.10.3. Bạn thừa nhận rằng Công ty Cổ phần Cloud Food System có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của các cá nhân khác cho bạn trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của Công ty Cổ phần Cloud Food System. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân đó cho mục đích mà nó đã được Công ty Cổ phần Cloud Food System tiết lộ cho bạn, và không cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác.11. Tương tác của bên thứ ba:11.1. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tham gia các thư từ hoặc giao dịch với các bên thứ ba, những người hiển thị hoặc cung cấp hàng hóa và/ hoặc dịch vụ của họ thông qua Nền tảng hoặc Ứng dụng. Mọi thông tin liên lạc thỏa thuận như vậy hoàn toàn là giữa bạn và bên thứ ba hiện hành và Công ty Cổ phần Cloud Food System và người cấp phép của nó sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thông tin liên lạc hoặc thỏa thuận nào như vậy. Công ty Cổ phần Cloud Food System cũng như bất kỳ công ty liên kết nào của nó đều không xác nhận bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào trên internet được liên kết thông qua Nền tảng hoặc Ứng dụng và trong mọi trường hợp, Công ty Cổ phần Cloud Food System, người cấp phép hoặc các công ty liên kết của nó sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web đó hoặc nhà cung cấp bên thứ ba. Một số nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, hàng hóa và/ hoặc bên thứ ba nhất định có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư bổ sung hoặc khác trước khi bạn sử dụng hoặc truy cập vào hàng hóa hoặc dịch vụ đó, và Công ty Cổ phần Cloud Food System không phải là một bên và từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm và/ hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ các thỏa thuận như vậy giữa bạn và các nhà cung cấp bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác như vậy có thể áp dụng cho việc bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó. Công ty Cổ phần Cloud Food System không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho bên thứ ba hoặc đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó của bên thứ ba đó.11.2. Công ty Cổ phần Cloud Food System có thể dựa vào quảng cáo và tiếp thị của bên thứ ba được cung cấp thông qua Dịch vụ và các cơ chế khác để trợ cấp Dịch vụ và/ hoặc để kiếm thêm doanh thu. Bạn đồng ý nhận quảng cáo và tiếp thị như vậy. Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo và tiếp thị như vậy, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để được hướng dẫn hủy đăng ký hoặc cập nhật cài đặt bảo mật của bạn. Bạn đồng ý và cho phép Công ty Cổ phần Cloud Food System biên soạn và phát hành thông tin liên quan đến bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ trên cơ sở ẩn danh như một phần của hồ sơ khách hàng hoặc báo cáo hoặc phân tích tương tự. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa trong mọi hành động và tương tác với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn tương tác thông qua Dịch vụ và/ hoặc tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị do bên thứ ba cung cấp thông qua Dịch vụ.11.3. Chúng tôi có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác trên internet do các bên thứ ba sở hữu hoặc điều hành (“Liên kết của Bên thứ ba”). Các Liên kết của Bên thứ ba như vậy không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ lỗi, thiếu sót, sự chậm trễ nào, nói xấu, bôi nhọ, vu khống, sai sự thật, tục tĩu, khiêu dâm, thô tục, không chính xác hoặc bất kỳ tài liệu phản cảm nào khác có trong nội dung hoặc hậu quả truy cập, bất kỳ trang web hoặc nội dung đó bạn phải đồng ý rằng việc bạn truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc nội dung được liên kết đó hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro.11.4. Bạn xác nhận rằng Ứng dụng và/ hoặc Nền tảng, Phần mềm sử dụng Google Maps và bằng cách sử dụng Ứng dụng và/ hoặc Nền tảng, Phần mềm, bạn đồng ý tuân thủ Điều khoản dịch vụ bổ sung của Google Maps/ Google Earth;11.5. Bạn xác nhận rằng Ứng dụng và/ hoặc Nền tảng, Phần mềm sử dụng Goong Maps và bằng cách sử dụng Ứng dụng và/ hoặc Nền tảng, Phần mềm, bạn đồng ý tuân thủ Điều khoản dịch vụ bổ sung của Goong Maps;12. Bồi thường:Bằng cách đồng ý với Điều khoản sử dụng khi sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường và giữ cho Công ty Cổ phần Cloud Food System, người cấp phép của nó và các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của mỗi bên đó vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm phí và chi phí luật sư và/ hoặc hành động theo quy định) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng Dịch vụ, Nền tảng, Phần mềm và/ hoặc Ứng dụng trong giao dịch của bạn với Nhà cung cấp hoặc Người dùng bên thứ ba (tùy trường hợp), người bán bên thứ ba, nhà cung cấp, đối tác, nhà quảng cáo và/ hoặc nhà tài trợ, hoặc (b) bạn vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng nào, bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, cho dù có được tham chiếu ở đây hay không, hoặc (c) việc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nhà cung cấp hoặc Người dùng Bên thứ ba được sắp xếp thông qua Dịch vụ, hoặc (d) của bạn sử dụng hoặc lạm dụng Dịch vụ, Nền tảng, Phần mềm và/ hoặc Ứng dụng; và (e) quyền sở hữu, sử dụng hoặc vận hành bất kỳ Phương tiện nào của bạn, bao gồm cả việc bạn cung cấp Giải pháp cho Người dùng thông qua Dịch vụ nếu có.13. Tuyên bố từ chối trách nhiệm:13.1. Ứng dụng, nội dung của nó và bất kỳ (các) dịch vụ liên quan nào được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng”. Công ty Cổ phần Cloud Food System không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến Phần mềm, Ứng dụng, Nền tảng, Dịch vụ, các Điều khoản Sử dụng này, nội dung hoặc bất kỳ (các) dịch vụ liên quan nào. Mặc dù chúng tôi nỗ lực hợp lý để giữ cho Ứng dụng được cập nhật, chúng tôi không tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng thông tin đó là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào phát sinh từ các sửa đổi hoặc bổ sung đối với Phần mềm, Ứng dụng, Nền tảng, Dịch vụ hoặc Điều khoản Sử dụng.13.2. Công ty Cổ phần Cloud Food System không đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với Giải pháp được cung cấp bởi Nhà cung cấp bên thứ ba hoặc bất kỳ Giải pháp nào được mua thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ và bất kỳ Giải pháp nào được cung cấp bởi Nhà cung cấp bên thứ ba và sẽ không có quyền sử dụng nào đối với Công ty Cổ phần Cloud Food System về những điều tương tự.14. Chậm trễ do internet:Dịch vụ, nền tảng, ứng dụng và/ hoặc phần mềm có thể bị giới hạn, chậm trễ và các vấn đề khác vốn có trong việc sử dụng internet và liên lạc điện tử bao gồm thiết bị mà bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận tải bên thứ ba sử dụng bị lỗi, không được kết nối, ngoài phạm vi, bị tắt hoặc không hoạt động. Công ty Cổ phần Cloud Food System KHÔNG chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, thất bại trong giao hàng, hư hỏng hoặc mất mát do những vấn đề đó gây ra.15. Thông báo:Công ty Cổ phần Cloud Food System có thể thông báo qua Ứng dụng, thư điện tử đến địa chỉ email của bạn trong hồ sơ của Công ty Cổ phần Cloud Food System, hoặc bằng văn bản liên lạc được gửi bằng thư bảo đảm hoặc bưu điện trả trước đến địa chỉ của bạn trong hồ sơ Công ty Cổ phần Cloud Food System. Thông báo đó sẽ được coi là đã được đưa ra sau 48 giờ kể từ khi gửi thư hoặc đăng (nếu gửi bằng thư bảo đảm hoặc bưu điện trả trước) hoặc 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi email). Bạn có thể gửi thông báo cho Công ty Cổ phần Cloud Food System (thông báo đó sẽ được coi khi Công ty Cổ phần Cloud Food System nhận được) bằng thư được gửi bằng chuyển phát nhanh hoặc thư bảo đảm đến Công ty Cổ phần Cloud Food System bằng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong ứng dụng.16. Chuyển nhượng:Điều khoản Sử dụng này được sửa đổi theo thời gian, bạn không thể chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cloud Food System nhưng cũng không thể chuyển nhượng mà không có sự đồng ý của bạn bởi Công ty Cổ phần Cloud Food System. Bất kỳ chuyển nhượng có chủ đích nào của bạn vi phạm phần này sẽ bị vô hiệu.17. Giải quyết tranh chấp:Điều khoản Sử dụng này sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, bất kể sự lựa chọn hoặc xung đột của các quy định pháp luật của bất kỳ khu vực tài phán nào, và bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hoặc nguyên nhân dẫn đến hành động phát sinh liên quan đến Điều khoản Sử dụng này hoặc Dịch vụ sẽ được gọi là Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á (“AIAC”), theo Quy tắc của AIAC được sửa đổi hoặc bổ sung theo thời gian (“Quy tắc”) bởi một trọng tài duy nhất được chỉ định theo thỏa thuận chung của bạn và Công ty Cổ phần Cloud Food System (“Trọng tài”). Nếu bạn và Công ty Cổ phần Cloud Food System không thể thống nhất về một trọng tài viên, Trọng tài viên sẽ được chỉ định bởi Chủ tịch AIAC theo Quy tắc. Địa điểm và địa điểm của Trọng tài sẽ là Thành phố Hồ Chí Minh, bằng tiếng Việt và phí của Trọng tài sẽ do bạn và Công ty Cổ phần Cloud Food System chịu như nhau, với điều kiện là Trọng tài có thể yêu cầu các khoản phí đ1o phải chịu cách thức khác như Trọng tài xác định là cần thiết để điều khoản trọng tài này có hiệu lực theo luật hiện hành.18. Mối quan hệ:Không có nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng này sẽ được hiểu là tạo ra bất kỳ đại lý, đối tác hoặc hình thức doanh nghiệp chung nào khác với Công ty Cổ phần Cloud Food System.19. Hiệu lực từng phần:Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì tính hợp pháp, hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm.20. Không từ bỏ:Việc Công ty Cổ phần Cloud Food System không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều khoản Sử dụng sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.21. Toàn bộ thỏa thuận:Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty Cổ phần Cloud Food System. Và thay thế các cuộc đàm phán hoặc thảo luận nào trước đây hoặc hiện tại.22. Đình chỉ và chấm dứt:Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ điều nào sau đây, vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo23. Không có quyền hoặc chuyển nhượng của bên thứ ba:Thỏa thuận này không cấp quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào không phải là thành viên của Thỏa thuận này.
Điều khoản Cam kết và Bảo mật,
© Công ty Cổ phần Cloud Food System