product
product

209.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCombo 5 miếng gà sốt tương gừng 5x Chicken leg quarters with ginger sauceCombo 5 miếng gà sốt tương gừng 5x Chicken leg quarters with ginger sauce